Opzegging in proeftijd

Datum: 18-09-2012

Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst eenvoudig beëindigen.
Zegt één van beide partijen op tijdens de proeftijd, dan wordt de arbeidsovereenkomst meteen beëindigd, waarvoor al een mondelinge verklaring voldoende kan zijn.

De wederpartij heeft recht op een schriftelijke bevestiging van de reden van ontslag als hij daar om vraagt.

Proeftijd
Let erop dat de proeftijd schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst of CAO) moet zijn vastgelegd. Als dat niet is gebeurd, is de proeftijd nietig en geldt deze dus niet. Het is van belang dat de proeftijd voor beide partijen altijd even lang is. Een proeftijd kan, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereen-komst, één of twee maanden duren.

Eén maand
De proeftijd mag maximaal één maand duren in geval van:

  • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van korter dan twee jaar;
  • een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken, bijvoorbeeld een overeenkomst voor een project waarvan niet bekend is hoe lang het gaat duren. Of voor de vervanging van een zieke werknemer.


Twee maanden
De proeftijd mag maximaal twee maanden duren in geval van:

  • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer;
  • een vast dienstverband.

Kijk voor de duur van een proeftijd altijd in de van toepassing zijnde CAO. Hierin mag worden afgeweken van de wettelijke termijnen.

Een ontslagvergunning is bij opzegging tijdens de proeftijd niet vereist. Bovendien gelden de opzegtermijnen niet en zijn de opzegverboden ook niet van toepassing. De werkgever moet de reden voor de opzegging geven als de medewerker hierom vraagt. De medewerker die opzegt motiveert dat ook, als de werkgever dat wenst.

Voor aanvang
Ook voor aanvang van het dienstverband, dus vóór de eerste werkdag, kan al worden opgezegd.

 

 

  

  


« Vorige pagina
3w Media